Select Page

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ

Obchodné meno: Homewatch

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

IBAN: 

Zastúpená: 

 

I. Vymedzenie pojmov

 1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) sa považujú za všeobecné podmienky zhotoviteľa podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o dielo uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ktorým je 
 2. Zmluvou je dokument uzatvorený medzi objednávateľom a zhotoviteľom o vytvorení internetovej prezentácie. Zmluva má elektronickú podobu. Podľa povahy veci sa za zmluvu považujú VOP. Zmluva je medzi zmluvnými stranami uzatvorená momentom doručenia objednávky objednávateľa k zhotoviteľovi a uhradením ceny diela.
 3. Špecifikácia internetovej prezentácie (ďalej len “špecifikácia”) sa vzťahuje na grafickú a funkčnú (technickú) špecifikáciu, ktorú si objednávateľ objednal prostredníctvom
 4. Objednávateľom je právnická alebo fyzická osoba uvedená ako objednávateľ v elektronickej objednávke.
 5. Odovzdaním a prevzatím internetovej prezentácie od zhotoviteľa k objednávateľovi sa rozumie inštalácia internetovej prezentácie na hostingový server poskytovateľa označeného objednávateľom.

II. Predmet zmluvy

 1. Predmetom zmluvy je zhotovenie internetovej prezentácie na základe špecifikácie, ktorú si zvolí sám objednávateľ a to konkrétne cez kontaktný formulár produktu.
 2. Internetová prezentácia sa považuje za správne vytvorenú, ak je v súlade so špecifikáciami, ktoré zadal sám objednávateľ zhotoviteľovi riadne a včas.
 3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za internetovú prezentáciu dohodnutú cenu stanovenú pri uzatvorení zmluvy.

III. Plnenia a lehoty

 1. Uzatvorenie zmluvy o vytvorení internetovej prezentácie. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje požiadavky na grafické a technické riešenie internetovej prezentácie. Oznámením požiadaviek sa rozumie elektronická špecifikácia technického, prípadne grafického riešenia, ktoré si objednávateľ vyberie. Objednávateľ sa zaväzuje do 7 kalendárnych dní od uzatvorenia zmluvy odoslať zhotoviteľovi všetky materiály, ktoré požaduje umiestniť v rámci svojej internetovej prezentácie, t.j. najmä všetky texty, obrázky, logo a podobne.
 2. Zhotoviteľ navrhne grafické riešenie internetovej prezentácie v lehote 14 dní od uzatvorenia zmluvy. Počiatkom počítania lehoty je zaplatenie diela. Objednávateľ je povinný dielo od zhotoviteľa riadne prevziať. Odovzdaním diela sa rozumie nahratie hotového diela zhotoviteľom na webhosting domény, ktorú si vyberie objednávateľ.
 3. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi všetky potrebné materiály potrebné na vytvorenie internetovej prezentácie. Zhotoviteľ je oprávnený odmietnuť podklady na vytvorenie internetových prezentácií, ktorých obsah je neetický alebo je v rozpore s platnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ dodá dielo s obsahom takých materiálov, ktoré v stanovenej lehote obdržal od objednávateľa. V prípade nečinnosti objednávateľa je internetová prezentácia považovaná uplynutím tejto lehoty za riadne zhotovenou podľa zmluvy.
 4. Ak zhotoviteľ nedodrží lehotu na dodanie diela, je objednávateľ oprávnený požadovať zľavu z ceny diela 10%. Toto neplatí, ak bolo príčinou nedodržania lehoty nesplnenie povinnosti zo strany objednávateľa, t.j. najmä nedostatočná súčinnosť objednávateľa alebo vis major, t.j. zásah vyššej moci.
 5. Okamihom prevzatia internetovej prezentácie (nahranie na doménu objednávateľa) alebo márneho uplynutia 14 dňovej lehoty prechádza vlastníctvo diela na objednávateľa a taktiež prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody diela.
 6. Objednávateľ je najmä povinný: prevziať objednané dielo, zaplatiť za dielo cenu v dohodnutej lehote splatnosti a nepoškodzovať dobré obchodné meno zhotoviteľa.
 7. Zhotoviteľ má právo na dodanie diela v množstve a kvalite podľa požiadaviek objednávateľa v závislosti na dodaných materiáloch od objednávateľa zhotoviteľovi.

IV. Súčinnosť objednávateľa a zhotoviteľa

 1. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi riadnu spoluprácu pri zadávaní kritérií grafického riešenia internetovej prezentácie, najmä však je povinný poskytnúť všetky podklady na tvorbu internetovej prezentácie, ako sú texty, grafické podklady, prístupové údaje, fotografie, databázy atď. Podklady prijíma objednávateľ iba v elektronickej podobe.
 2. Objednávateľ súhlasom s VOP súhlasí aj s podmienkami a uzatvorením zmluvy o dielo.

V. Cena diela a platobné podmienky

 1. Cena diela, resp. cena internetovej prezentácie je závislá od veľkosti a náročnosti prezentácie.
 2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi 100% ceny diela vopred, t.j. najneskôr pri objednaní diela.
 3. Zhotoviteľ vystaví po uzatvorení zmluvy alebo po uplynutí 14 dňovej lehoty daňový doklad, faktúru pre objednávateľa.

VI. Zodpovednosť za vady diela

 1. Zodpovednosť za vady sa vzťahuje výhradne na funkčnosť internetovej prezentácie a je dvadsaťštyri mesiacov odo dňa jej odovzdania od zhotoviteľa objednávateľovi.
 2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku zásahu tretej osoby do diela po jeho odovzdaní. Objednávateľ nezodpovedá za chyby vzniknuté v súvislosti so závadami alebo odstávkami servera, kde je dielo umiestnené bez ohľadu na ich pôvod.
 3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené konaním objednávateľa spočívajúcimi najmä v nesprávnom používaní internetovej prezentácie, nedodržiavaním VOP alebo neoprávneným zásahom do internetovej prezentácie priamo objednávateľom alebo treťou osobou.
 4. Reklamáciu vád je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa bezodkladne po tom, čo ich zistí. Ak zhotoviteľ uzná, že dielo má vady za ktoré tento zodpovedá, je povinný ich odstrániť v primeranej lehote dohodnutej s objednávateľom.

VII. Zodpovednosť za škodu

 1. Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu spôsobenú konaním alebo opomenutím konania objednávateľa alebo tretích osôb, najmä nesprávnou obsluhou internetovej prezentácie, nedostatočným nastavením hesla bezpečnosti, nedodržaním VOP, alebo neoprávneným zásahom do internetovej prezentácie alebo porušením práv tretích osôb. Zhotoviteľ ďalej nezodpovedá za škodu spôsobenou aplikáciou tretích osôb.
 2. Zmluvné strany prehlasujú, že celková škoda, ktorá môže vzniknúť z porušenia zmluvy alebo platného ustanovenia právnych predpisov súvisiacich s touto zmluvou, nepresiahne sumu zodpovedajúcu cene diela, internetovej prezentácie.

VIII. Odstúpenie od zmluvy

 1. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak sa objednávateľ dostal do platobnej neschopnosti alebo, ak objednávateľ svojou činnosťou podstatne porušuje zmluvu alebo, ak objednávateľ zhotoviteľovi neposkytol potrebnú súčinnosť. V týchto prípadoch je zhotoviteľ oprávnený požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov na zhotovenie internetovej prezentácie. Objednávateľ súhlasí, že v prípadoch, kedy je zhotoviteľ oprávnený požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov, t.j. nákladov na zhotovenie internetové prezentácie sa ako náhrada stanovuje zaplatená záloha.
 2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa je v omeškaní podľa zmluvy  a neurobí nápravu ani v dodatočnej lehote 10  dní od doručenia písomnej výzvy.

IX. Práva z duševného vlastníctva a majetkové práva

 1. Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený nakladať so všetkými majetkovými právami a právami duševného vlastníctva vzťahujúcimi sa na technické a grafické riešenie internetovej prezentácie. Zhotoviteľovi hlavne prináležia práva duševného vlastníctva týkajúce sa grafického vzhľadu (dizajn vzhľadu internetovej prezentácie).
 2. Zmluva uzatvorená medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa vzťahuje iba na jednu internetovú prezentáciu. Kopírovanie internetovej prezentácie na iné doménové meno je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom zhotoviteľa.

X. Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany spolu komunikujú najmä elektronicky, prípadne prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb (ďalej len “pošta”). Zmluvné strany môžu komunikovať telefonicky alebo ústne, avšak takto uplatnené nároky nemôžu byť považované za riadne uplatnené nároky podľa zmluvy. V pochybnostiach sa má za to, že e-mailová správa bola doručená dňom jej odoslania a poštová zásielka odo dňa jej riadneho doručeniam respektíve uplynutia úložnej doby na pošte.
 2. Všetky platby podľa zmluvy budú uhradené na účet zhotoviteľa uvedený v čl. 1 VOP. Platby podľa zmluvy budú považované za správne zaplatené pripísaním sumy na účet oprávnenej strany.
 3. Zmluvné vzťahy medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa riadia VOP. Vo veciach neupravených VOP sa riadia právne vzťahy medzi stranami podľa slovenského právneho poriadku, najmä obchodného zákonníka a Zák. č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že na účely zmluvného vzťahu sa považujú všetky informácie, ktoré si strany navzájom vymenili ako dôverné, najmä informácie obchodného tajomstva, zdrojové kódy, know-how nebo dôverné informácie tretích osôb. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neposkytnú ani nezverejnia dôverné informácie tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
 5. Zhotoviteľ je oprávnený používať meno zákazníckeho loga vo svojich prezentáciách, marketingových materiáloch a zoznamoch zákazníkov. Objednávateľ si uvedomuje a súhlasí s tým, že na vytvorených stránkach môže byť uvedený grafický odkaz (logo) na zhotoviteľové stránky.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ odoslaním objednávky zhotoviteľovi potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na ich zmluvný vzťah uzatvorený na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje zhotoviteľ, na základe ktorej zhotoviteľ dodá dielo prezentované na predmetnej internetovej stránke objednávateľovi (ďalej len „zmluva o dielo“) a na všetky vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom, vzniknuté najmä pri uzatváraní zmluvy a reklamácii diela.

Zmluva a VOP sa riadia ustanoveniami slovenského právneho systému.

Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok.

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 25.5.2022.

 

Pin It on Pinterest

Share This